fbpx

Jaz in UI turizem

O meni

Urša Sreš verjamem v moč poti.

Urša Sreš
Urša Sreš.

Doma sem iz vasi Nova Cerkev, danes s svojo družino živim v Celju. Že kot majhno deklico so me privlačili oddaljeni kraji in ljudje. Po končani osnovni šoli na Dobrni sem se vpisala v Gimnazijo v Celju. Kam naprej, je bilo težko vprašanje, ko se kar nisem mogla odločiti za delo, ki ga bom kasneje opravljala.

Potovanje je pomembnejše od cilja.

Odločitev je padla in vpisala sem se na Ekonomsko poslovno fakulteto v Mariboru. Želja po spoznavanju novih krajev me je pripeljala do mednarodne organizacije AIESEC, ki združuje študente ekonomije vsega sveta. Pripravljali smo različne dogodke, gostili tuje študente, ki smo jim v naših podjetjih poiskali nekaj tedensko ali nekaj mesečno prakso. Po zaključenem študiju sem bila na vrsti jaz, da se odpravim na prakso. Še danes ne vem, po kakšnem naključju, me je pot vodila v Južno Ameriko, v mesto Belo Horizonte v Braziliji. Kar 9 mesecev sem preživela ob delu in spoznavanju nove dežele. Izkušnja, ki bi jo moral imeti možnost doživeti vsak.

S “turizmom” sem se srečala že v času študija. Opravljala sem različna dela: animator in organizator izletov v Termah Zreče, vodja poti, kasneje kot turistični vodnik,…

Vrnitev domov je hkrati pomenila začetek »resnega« dela. Zaposlila sem se kot komercialist v takrat hitro rastoči turistični agenciji Dober dan. Turistična panoga me je dobesedno ujela v svojo mrežo in me drži še danes, kot se rada pošalim.

V želji, preizkusiti se v večjem podjetju, me je pot pripeljala na Globtour, kjer sem bila nekaj mesecev vodja poslovalnice v Celju, kasneje v Mariboru.

Turistična dejavnost pa ni le delo v agenciji, na poti. Rada sem napisala kakšen s turizmom povezan članek za revijo NAVTIKA KAPITAL in Delo.

Narediti in ustvariti nekaj svojega...

Logotip.

…me je pripeljala do snovanja idej o ustanovitvi svojega podjetja. In zdaj sem tu. Na svoji poti, s polno idejami in veliko volje in energije za delo.

UI TURIZEM sem Urša Sreš

Podjetje UI TURIZEM je bilo ustanovljeno 2004 leta v želji, uresničiti svoje ideje pri delu v turizmu, s katerimi sem se srečevala že prej. Delo z ljudmi mi predstavlja veliko več kot zgolj »službo«. Zadovoljstvo gostov je tisto, ki mi daje motivacijo za nadaljnje delo. Veliko časa sem preživela na poti kot vodja poti in turistični vodnik.

Vse do »korona« časov, sem pripravljala, organizirala in izvajala programe za izlete in potovanja po Sloveniji in izven nje, s poudarkom na »učenju na poti«. Videti in vstopiti, doživeti in spoznati. Ne le zunaj.

Verjamem, da je vsaka pot priložnost za rast.

Za nova znanja, nova spoznanja, povezovanje družine in posameznikov.

Usmerjam se vedno bolj lokalno. Ni potrebno daleč od doma, vse imamo v neposredni bližini. Zato je danes tu pred vami ta stran…

A še vedno velja: »Potovanje je pomembnejše od cilja!«

SPLOŠNI POGOJI »UI TURIZEM«, Uršula Sreš s.p., leto 2021

 

  1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe – prijavnice / voucherja oz. potovalnega dokumenta, ki jo skleneta UI Turizem, Uršula Sreš s.p., (v nadaljevanju UI Turizem) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program).

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira UI Turizem, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu.

 

II. PRIJAVA IN PRIJAVNINA

Potnik se za programe, ki jih organizira UI Turizem, prijavi v poslovalnici UI Turizma-a ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta UI Turizem in potnik prijavnico-pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program in plačati prijavnino ter stroške rezervacije. Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, od septembra 2002, pri prodaji turističnih programov zaračunavamo stroške prijave v višini 8,34 € (2.000 SIT) na prijavnico / voucher oz. 12,52 € (3.000 SIT) pri vseh programih, pripravljenih po naročilu, razen, če ni dogovor drugačen.

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za UI Turizem.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le z v skladu z določili o potnikovi odpovedi programa (VIII.točka splošnih pogojev). V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil aranžma.

 

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni oz. na TRR UI Turizma-a ali pri pooblaščeni agenciji.

Potnik ob prijavi plača prijavnico in stroške rezervacije. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu ali na pogodbi. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. prijavnice / voucherja s strani UI Turizma-a najmanj 14 dni pred pričetkom potovanja oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku se šteje, da je odpovedal aranžma in UI Turizem ravna po določbah o potnikovi odpovedi programa.

Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične programe, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem programu.

Ob rezervaciji na »vprašanje« ali rezervaciji »po meri«, ki je izvedena do 30 pred odhodom, potnik vplača 20 €. Če je rezervacija izveden od 29 do 1 dan pred odhodom, pa vplača znesek v skladu z lestvico, ki je navedena v določilih o potnikovi odpovedi programa. Rezervacija na vprašanje pomeni, da UI Turizem nima takoj na voljo ustrezne kapacitete, potnik pa želi, da jo posebej zanj poskuša zagotoviti. Če UI Turizem rezervacije ne more potrditi, vrne potniku vplačan znesek, v nasprotnem primeru pa potnik na dan potrditve rezervacije s strani UI Turizma-a izvede vplačilo (predhodno vplačan znesek UI Turizem potniku upošteva v dobro pri vplačilu). Če potnik rezervacije ne potrdi, UI Turizem zadrži vplačan znesek kot stroške izvedbe rezervacije.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji programa dokument o plačanem programu (prijavnica / voucher / potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja programa potnika ne sprejme na program.

 

IV. CENE

Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa. UI Turizem si pridržuje pravico do spremembe cene programa v skladu z Obligacijskim zakonom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, v primeru sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevozov ali drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa. O spremembi cen UI Turizem obvesti potnika pisno ali ustno najmanj 20 (dvajset) dni pred pričetkom programa.

UI Turizem lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v kraju samem. V tem primeru UI Turizem ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

 

V. STORITVE, VŠTETE V CENO

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. UI Turizem ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu ali na prevoznem sredstvu.

 

VI. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti,…) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine,…), zato jih potnik plača posebej, razen, če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje željo po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni v programu določeno drugače.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa, vodniku ali predstavniku UI Turizma-a oz. ponudniku storitve v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju smem.

 

VII. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 4% cene aranžmaja.

S programom se lahko določi drugačna višina odstopnine oz., da odstopnina ni mogoča. Prav tako lahko potnik ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici UI Turizem.

Ne glede na plačano odstopnino ima UI Turizem v primeru potnikove odpovedi aranžmaja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 12 € po napotnici / voucherju.

Če potnik potovanje ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne dopove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju in ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni vplačal odstopnine, ima UI Turizem pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne UI Turizem potniku.

Zahtevek za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu pričetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico, da pisno odpove aranžma v poslovalnici, kjer se je prijavil. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V tem primeru ima UI Turizem pravico do povračila stroškov odpovedi aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved in sicer:

– do 30 dni pred odhodom                               20,00 €   administrativnih stroškov

– 29-22 dni pred odhodom                                                                            20% cene

– 21-15 dni pred odhodom                                                                            30% cene

– 14-8 dni pred odhodom                                                                              50% cene

– 7-1 dan pred odhodom                                                                               80% cene

– če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga UI Turizem bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kakor to pogojujejo pogoji organizatorja potovanja, ki jih UI Turizmu-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da potnik te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo še na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov.

Potnik lahko med programom spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega / lokalnega agenta (ki ga je pooblastil UI Turizem), s tem, da mora UI Turizem, kot organizatorja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani UI Turizma-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanje cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba sploh še možna. V primeru spremembe zaračuna UI TURIZEM potniku 20,00 € administrativnih stroškov. V primeru odpovedi že potrjene rezervacije »na vprašanje« ali »po meri« UI Turizem zaračuna odpovedne stroške v znesku akontacije (glej točko III. PLČILO).

 

  1. POTNI DOKUMETNI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven individualen potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in UI Turizem za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je naveden v programu, pridobiti vizum za države, v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna UI Turizem tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku vizum ureja UI Turizem, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma UI Turizem potniku ne vrača. UI Turizem ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

Posredovanje UI Turizem-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno programa, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni,…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročajo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, potnik sam nosi vse posledice ali stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem udeležencem programa.

 

X. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in / ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo programa, vodnika ali predstavnika UI Turizem -a.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila aranžmaja.

 

XI. CARINSKI, DEVIZNI PREDPISI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje.

Če zaradi potnikovega ne spoštovanja predpisov pride do zamude, dodatnih stroškov ali prekinitve programa, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem udeležencem programa.

 

XII. ZDAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije ali same države se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik samo priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi predstojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

UI Turizem ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega ne spoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezne s tem.

 

XIII. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika.

Posebna prtljaga, kot je kolo, surf, golf oprema,…, se plača dodatno in sicer ponavadi ob odhodu, neposredno na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oz. škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

UI Turizem ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik sam izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa združi zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

UI Turizem prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (avtobusov, ladij,…) in namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev,…).

 

XIV. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV IN OPIS STORITEV

Kategorizacija namestitvenih objektov navedena v programih UI Turizem-a je označena s številom zvezdic oz. kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani UI Turizem-a, zato UI Turizem zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno UI Turizem -a.

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo UI Turizem bolj kot pisne navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. UI Turizem prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih hotelov oz. ponudnikov storitev, saj gre za njihove domače strani, na oblikovanje katerih UI Turizem nima vpliva. Opis storitev in objektov v posameznem programu velja samo za ta program oz. za plačilo izbranega objekta po cenah objavljenih v posameznem programu. V primeru »last minute« ponudb, »akcij«, »klubov« in drugih posebnih ponudb veljajo samo opisi, ki so navedeni zraven konkretne ponudbe, čeprav lahko vaš objekt najdete tudi v drugem UI Turizem programu.

 

XV. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Če so storitve navedene v programu opravljene slabo, lahko potnik poda pritožbo oz. reklamacijo. Reklamacija mora biti podpisan, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer UI Turizem te reklamacije ne bo upošteval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji predloži ustrezne dokaze in / ali ustrezno potrdilo hotelirja (oz. ponudnika storitev), prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Pritožbeni postopek:

  1. Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri vodniku ali predstavniku, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikov storitev z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, UI Turizem ne bo upošteval poznejše reklamacije in potniku ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.
  2. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom oz. ponudnikom storitve sestavi pisno potrdilo.
  3. Najpozneje v dveh mesecih po povratku s potovanja mora potnik predati pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter predložiti pisno potrdilo predstavnika oz. ponudnika storitve in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. UI Turizem bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije, vložene v zakonsko določenem roku.
  4. UI Turizem je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v osmih dneh po njenem sprejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.
  5. Dokler UI Turizem ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katere koli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

UI Turizem bo reševal le pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe,…), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo strinjal in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode.

Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi UI Turizem-a prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. To določilo ne velja v primeru, da ima UI Turizem pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 

XVI. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA

UI Turizem jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

UI Turizem si pridržuje pravico v skladu z Obligacijskim zakonikom odpovedati program najpozneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se zanj ne prijavi najmanjše potrebno število potnikov. Če v programu ni navedeno, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za izlete in potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov;

– za izlete in potovanja na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov;

– za izlete in potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov;

– za izlete in potovanja s posebnimi letali, vlaki, ladjami (hidrogliserji,…) najmanj 80% zasedenost.

V teh primerih UI Turizem ne prevzema nikakršne odgovornosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu neizkoriščenih storitev.

Prav tako si UI Turizem pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za UI Turizem pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

UI Turizem si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda prevoznikov ali nastopa višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne in zdravstvene zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih oblasti,…) in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, višja sila in drugi nepredvideni vzroki, na katere UI Turizem ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna in ura vrnitve tudi jutranja. V vsakem primeru pa se dan odhoda in vrnitve štejeta kot dneva potovanja. UI Turizem ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitev v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

V primeru, da UI Turizem odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili z zahtevani s programom. O kakršnikoli naknadni spremembi programa UI Turizem potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.

UI Turizem ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. UI Turizem ne odgovarja za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa, kakor tudi  ne do naknadnega znižanja cene.

V primeru, da stanje v kraju samem UI Turizem-u ne dopušča namestitev potnikov v naročenem objektu, lahko UI Turizem namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

 

XVII. UPORABA PODATKOV

UI Turizem vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi.

Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 

XVIII. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI

Last minute aranžmaji niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi, temveč gre za posebno kategorijo aranžmajev, kjer UI Turizem omogoča potniku zadnja razpoložljiva mesta na izletu, potovanju ali aranžmaju. Ponudbe v zadnjem hipu so vezane na zadnja prosta mesta, ki v redni prodaji niso prodajana.

V kolikor cena ni vplačana pravočasno se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Odpoved last minute aranžmaja ni mogoča, razen če je to s pogodbo ali programom drugače določeno.

Potnik, ki se odloči za tovrstni aranžma, je v skladu s temi Splošnimi pogoji opozorjen na stvarno in dejansko nižjo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij in zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oz iz naslova slabih namestitvenih storitev.

 

XIV. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ

V primeru telefonske prodaje turističnega aranžmaja se pogodba šteje za sklenjeno:

– s posredovanjem vseh podatkov (imena in priimki potnikov in naslov)

– v primeru dogovora o plačilu s položnico

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni po prejemu pogodbe, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

 

XV. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO SPLETA

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba objavljena na spletni strani UI Turizem. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodila za potovanja tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev preko interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo storitve v roku 1 (enega) dneva po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila naročena.

 

XVI. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, popuste na posamezne storitve. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente za vstop v državo, kamor potuje.

 

XVII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Celju.